Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VOĽBY

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Istebné Vytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Istebnom Vytlačiť
 


 
 

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátomVytlačiť
 

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine , podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je   Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z.

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE

 

Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na podpisovej listine
do 50 10
51 – 100 20
101 – 500 40
501 – 2 000 100
2 001 – 20 000 200
20 001 – 100 00 500
nad 100 000 1 000

 


 
 

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciouVytlačiť
 

Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana"), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

     Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 
 

Spôsob hlasovaniaVytlačiť
 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 6. júla 2018 na základe rozhodnutia číslo 203 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určil deň konania komunálnych volieb podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V uvedenom rozhodnutí stanovil predseda Národnej rady Slovenskej republiky deň konania volieb a zároveň aj jednotlivé lehoty súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením volieb a úlohami miesta obcí, a to:

 • deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
 • lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
 • lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (vrátane príslušných ulíc a súpisných čísiel) do 11. septembra 2018,
 • lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
 • lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke „voľby a referendum", na tomto linku http://www.minv.sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí:

 • pre voliča,
 • pre politické strany, politické hnutia a koalície,
 • pre nezávislých kandidátov,
 • informácie súvisiace s vedením volebnej kampane,
 • adresy webových sídiel transparentných účtov,
 • správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň,
 • tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane,
 • harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb,
 • vyhláška o výdavkoch na voľby,
 • usmernenia na financovanie volieb,
 • webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

 
 

Oznámenie o určení e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisieVytlačiť
 

Obec Istebné v zmysle zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli obce a na oficiálne webovej stránke obce www.istebne.sk )

určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

e-mail:        ocuistebne@dkubin.skmatugova@dkubin.sk


 
 

Oznam zapisovateľa miestnej volebnej komisie - preberanie kandidátnych listínVytlačiť
 

     Preberanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p. zabezpečuje zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Ing. Jana Maťugová    - do 11. 9. 2018 do 24,00 hod.

Tel. číslo:   0907 851 745

Adresa:      Beňovolehotská 2/2, 026 01 Dolný Kubín

e-mail:        ocuistebne@dkubin.skmatugova@dkubin.sk


 
 

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Istebné pre voľby do orgánov samosprávy obcí Vytlačiť
 

Obec Istebné v zmysle § 171 ods. 9 a v zmysle § 176 ods. 8 zák. č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli obce a na oficiálne webovej stránke obce www.istebne.sk ) počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Počet obyvateľov obce Istebné ku dňu 10. júla 2018:   1 404


 
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 50 zo dňa 13. 8. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Istebnom bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 
 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a jazyku národnostných menšín nájdete na:  https://www.minv.sk/?oso18_vzory1


 
 

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka