Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starostka obce

Bc. Lýdia Fačková

Bc. Lýdia Fačková

Tel: 043/5891235

Mobil: 0905 298 308

E-mail: starosta@istebne.sk

www: istebne.sk


 

 

 

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. V majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním zástupcu starostu, ktorému určuje plat.

Starosta:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu, 
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Schvaľuje:

 1. poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
 2. bezpečnostný projekt o zabezpečení ochrany osobných údajov na obecnom úrade,
 3. zmeny rozpočtu obce v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom.

Uzatvára:

 1. pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
 2. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 3. zmluvy s právnickými osobami a fyzickými osobami.

Zabezpečuje:

 1. spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a jeho predloženie na schválenie obecnému zastupiteľstvu,
 2. uchovávanie vlajky obce a pečate obce.

Menuje a odvoláva:

 1. riaditeľa školy a školského zariadenia na návrh rady školy alebo školského zariadenia.

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka