Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Istebné.

Kultúrne a športové podujatia

Inštalácia dreveného BetlehemuVytlačiť
 

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,

či ste starí, lebo deti, nezáleží nám.

Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,

čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

Syn Máriin sa narodil a vzrušil výšin zbor. 

Spí pozemšťan a pri jasliach dnes nebeský bdie chór.“

 

     Napriek nepriaznivému počasiu sa dnes 9.12.2018 pred Obecným úradom v Istebnom zišlo vyše 100 ľudí, aby si pripomenulo narodenie Ježiška. Slávnosť zahájili básňou Anetka Maceková a Andrejka Prachárová a starostka obce privítala a pozdravila prítomných. Pozvanie prijali hostia, pani farárka ECAV Alena Ďurčíková, pán farár rímsko-katolíckej cirkvi Marek Biel, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej v Istebnom Pavol Stuchlý a riaditeľ Okresného osvetového strediska Dolný Kubín Miroslav Žabenský. Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny evanjelickej mládeže „Jemu všetko“, členov spevokolu rímsko-katolíckej cirkvi z Veličnej a akordeonistu Dávida Turňu. Milú slávnosť ukončili všetci prítomní skromným občerstvením od našich šikovných ženičiek z obce. Dovoľujem si vysloviť veľké poďakovanie autorovi Betlehema Petrovi Pagáčikovi za  jeho angažovanosť a úžasný výtvor, ktorý bude našu obec zdobiť až do Troch kráľov, vzácnym hosťom a všetkým, ktorí sa podieľali na dnešnej organizácii, ako aj všetkým zúčastneným.


 
 

Prišiel k nám MikulášVytlačiť
 

     Rok sa s rokom zišiel a deti si priali, aby aj Mikuláš už prišiel...


     A veru že prišiel, lebo sľúbil. Stalo sa tak práve dnes 6.12.2018 pred kultúrnym domom v Istebnom. Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. S Mikulášom prišiel aj čert a tento rok zase vymýšľal, Mikulášovi darčeky vziať chcel. Pripravil mu čarovný spavý nápoj, ale Mikuláš sa nachytať nedal, lebo deti prezradili, čo čert urobiť chcel. A tak pripravené darčeky deťom rozdal, keď mu čo-to zaspievali a predniesli. Všetci sa radovali a smiali, predvianočná nálada sa na každého prenášala. Mikuláš sa zdržal len chvíľu, no prisľúbil, že ak deti budú také milé a poslušné aj na budúci rok, rád ich svojou návštevou poctí znova.


 
 

Súťaž vo varení kapustniceVytlačiť
 

     V sobotu 24. novembra zorganizovali dobrovoľní hasiči v spolupráci s obcou Istebné už tretí ročník súťaže vo varení katarínsko-ondrejovskej kapustnice. Pri sychravom a chladnom počasí sa však nálada a celkový dojem sobotného dňa vydaril, prezentované súťažné družstva, ktorých bolo 14, si zasúťažili v „rytierskom duchu pre slávu chutnej kapustnice a česť našich družstiev, ako aj obce Istebné“. Zúčastnili sa družstvá - Miestny spolok SČK Istebné, Miestny odbor Matice Slovenskej Istebné, Kapustáre a Koňáre z Levíc, OŠK Istebné, Rodinka Krškeje zo Slovian, Miestny spolok protifašistických bojovníkov Istebné, Dugas Istebné, Susedia Istebné, Jednota dôchodcov Istebné,  DHZ Istebné, Trnkári zo Žaškova, DHZ Turčiansky Ďur,  a Vodári z Oravskej Poruby. Degustačná komisia ohodnotila uvarené, pripravené kapustnice s takýmto výsledkom: 1. miesto si odnieslo družstvo KRŠKEJE zo Slovian,  2. miesto MS SČK Istebné a 3. miesto Susedia z Istebného. Prvé tri miesta boli odmenené hodnotnými cenami. Ostatné zúčastnené družstvá dostali malú pozornosť od obce za ich úspešné prezentovanie, kreativitu a účasť na súťaži.

     Chutná uvarená kapustnička spolu s domácim chlebom, pagáčmi a inými dobrotami, o ktoré sa postarali všetky zúčastnené družstvá, sa potom servírovala naokolo širokej verejnosti. Veď kto by odmietol takú lákavú a voňavú príležitosť. Sobotný deň nám spestrili vystúpenia harmonikárov a heligonkárov z obce, súbor Orava z Dolného Kubína a folklórny súbor Trnkári zo Žaškova, ktorým ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

     Ďakujem organizátorom, súťažiacim družstvám, účinkujúcim ako aj širokej verejnosti, ktorá podporila túto akciu. Tešíme sa opäť o rok...


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Kalendár kultúrno-športových a spoločenských podujatí v obci Istebné v roku 2017Vytlačiť
 

December:

6. 12.  – Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka (základná škola, obec)

            – Vianočná akadémia ZŠ s MŠ Istebné (základná škola, obec)

     Ostatné podujatia, ktoré poriadajú spoločenské organizácie v obci, budú priebežne vyhlasované prostredníctvom obecného rozhlasu a vyvesené vo vitrínach.

 

Vypracovala komisia školstva, kultúry a športu pri OZ v Istebnom


 
 

Deň obce

     Všetko, čo sme si na Deň obce priali a pripravovali, vyšlo perfektne. Iba počasie sa s nami trošku zahralo, ale vôbec nám to nevadilo. Celý program prebiehal v kultúrnom dome. Von, pred kultúrnym domom sa varili guláše a iné dobré špeciality, šantili deti pri rôznych hrách a atrakciách, nálada bola skvelá, ľudia sa postretávali, porozprávali, zabavili. Z programu si vybral každý to svoje, veď sa dalo na čo pozerať. Najkrajšie zážitky si však každý odnášame v pamäti. Obec Istebné ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili; rodákom, ktorí sa radi vracajú do našej obce; všetkým účinkujúcim v programe a predovšetkým chceme vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Tiež ďakujeme organizátorom podujatia, poslancom a spoločenským zložkám a organizáciám, ktorí sa zapojili do zorganizovania Dňa obce Istebné 2018.


 

ZPOZ

Posedenie s jubilantamiVytlačiť
 

     Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Istebnom pripravil dňa 10.10.2018 stretnutie jubilantov našej obce, kde sme si spolu s oslávencami pripomenuli ich životné výročia (65, 70, 75, 80, 85 ba aj 90 rokov). Na úvod privítala prítomných pani starostka. Vo svojom príhovore popriala všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom ku slávnostnej chvíli. Prvé takty hudby heligonkára Martina Maceka už patrili našim oslávencom. Atmosféra bola veľmi príjemná a sme radi, že zúčastnení jubilanti prijali naše pozvanie.


 
 

Privítania novorodencov v našej obciVytlačiť
 

     Vyjadrenie potešenia nad príchodom nového života – novorodencov v našej obci v roku 2018 sme si spolu s rodičmi a ich dietkami a zástupcami obce pripomenuli v stredu 10.10.2018 na obecnom úrade. Slávnostným aktom sa stali novorodenci nielen členmi samotných rodín, ale i širšej rodiny občanov obce Istebné.

     Vaše deti oddnes v Istebnom sú doma, ľúbte ich, túľte ich, lásku deľte dvoma a násobte každý deň štyrmi aj piatimi, lebo láska človečia, tá nemá prázdniny. Veríme, že vaše detičky v Istebnom prežijú krásne detstvo s dostatkom lásky, pokoja a porozumenia a že nám všetkým budú prinášať len a len radosť.


 
 

Úradná tabuľa

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka