Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Výberové konanie - hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

O B E C   I S T E B N É

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

NA FUNKCIU

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ISTEBNÉ

V súlade s § 18 a/ ods. 4 a ods.8 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Istebnom zo dňa 11.04.2019, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami (nižšie uvedené) do 10. mája 2019 na adresu: Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 Istebné v uzavretej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!”

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované.

Výberové konanie sa uskutoční 

27. mája 2019 o 17.00 hodine v zasadačke OcÚ v Istebnom na konaní

obecného zastupiteľstva

Každý kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní OZ v maximálnom rozsahu 5 minút.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Doklady k výberovému konaniu:

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby,
 • informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrólnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, alebo je hlavným kontrolórom v inej obci,

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • znalosť základných noriem na úrovni samosprávy,
 • bezúhonnosť,
 • práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet),
 • flexibilnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť,

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,
 • hlavný kontrolór je pracovníkom obce,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ; starostu obce; člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom  alebo zakladateľom je obec; iného zamestnanca obce; podľa osobitného zákona,
 • za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1 x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných PO a FO, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce,

Vypracúva stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • pre možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá ich OZ,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom,

Pracovný úväzok:

 • sa určuje na 20 hod./mesiac
 • nadobúda účinnosť 01. 07. 2019

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Istebné a na www.obecistebné dňa 16.04.2019.

 

V Istebnom, 16.04.2019

                                                                                              Bc. Lýdia Fačková

                                                                                                 Starostka obce


 
 

Informácie pre občanov

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných
 inf obce.pdf (93.4 kB) inf obce.pdf (93.4 kB)

VZN

Úradná tabuľa

Výberové konanie - hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

O B E C   I S T E B N É

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

NA FUNKCIU

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ISTEBNÉ

V súlade s § 18 a/ ods. 4 a ods.8 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Istebnom zo dňa 11.04.2019, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Istebné zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami (nižšie uvedené) do 10. mája 2019 na adresu: Obecný úrad Istebné č. 142, 027 53 Istebné v uzavretej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!”

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované.

Výberové konanie sa uskutoční 

27. mája 2019 o 17.00 hodine v zasadačke OcÚ v Istebnom na konaní

obecného zastupiteľstva

Každý kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní OZ v maximálnom rozsahu 5 minút.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Doklady k výberovému konaniu:

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby,
 • informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrólnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, alebo je hlavným kontrolórom v inej obci,

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • znalosť základných noriem na úrovni samosprávy,
 • bezúhonnosť,
 • práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet),
 • flexibilnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť,

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,
 • hlavný kontrolór je pracovníkom obce,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ; starostu obce; člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom  alebo zakladateľom je obec; iného zamestnanca obce; podľa osobitného zákona,
 • za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1 x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných PO a FO, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce,

Vypracúva stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • pre možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá ich OZ,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom,

Pracovný úväzok:

 • sa určuje na 20 hod./mesiac
 • nadobúda účinnosť 01. 07. 2019

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Istebné a na www.obecistebné dňa 16.04.2019.

 

V Istebnom, 16.04.2019

                                                                                              Bc. Lýdia Fačková

                                                                                                 Starostka obce


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Istebné Vytlačiť
 

OBEC  ISTEBNÉ

Istebné 142,  027 53 Istebné

Číslo: 24/2019                                                                                     Istebné, 09.04.2019

V zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Istebné 

s predpokladaným nástupom od  1.júla  2019
 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie  podľa § 6 ods. 1 písm c) zákona č.317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
 • práca s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Istebné podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
 • referencie z predchádzajúcej praxe
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 1. Zoznam požadovaných dokladov 
 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní 
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, rozsah max. 3 strany
 • výpis registra trestov (zabezpečí vyhlasovateľ VK elektronicky z dostupných informačných systémov)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
 • do 30. apríla 2019 do  15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania,
 • na adresu zriaďovateľa: Obec Istebné, Obecný úrad 142, 027 53,   v zalepenej obálke, označenej heslom  „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov doručené po  stanovenom  termíne,  nebudú zaradené do  výberového  konania.  
 • Prihlášky uchádzačov ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, vyhlasovateľ VK vyzve uchádzača na doplnenie týchto dokladov v stanovenom termíne.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 • Ďalšie informácie: 

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  ktorí  nespĺňajú  požadované  podmienky.  Termín  a  miesto  výberového konania  oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú požadované  predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 

                                                                                            Bc. Lýdia Fačková

                                                                                                   starosta obce


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Úroveň vytriedenia KO v %.pdf Úroveň vytriedenia KO v %.pdf (110.9 kB)

 
 

Zimné vykurovacie obdobieVytlačiť
 

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.

Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
 • pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre  a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín,
 • horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov,
 • nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá (veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: mjr. Ing. Peter Jakubjak, odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne


 
 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná OravaVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

O B E C   I S T E B N É
v y h l a s u j e
VÝBEROVÉ KONANIE
NA FUNKCIU
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ISTEBNÉ
V súlade s § 18 a/ ods. 4 a ods.8 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb ...viac...

Zverejnené 16.4.2019


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Istebné

OBEC  ISTEBNÉ
Istebné 142,  027 53 Istebné
Číslo: 24/2019                                                                                     Istebné, 09.04.2019
V zmysle §4 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Úroveň vytriedenia KO v %.pdf Úroveň vytriedenia KO v %.pdf (110.9 kB)

Zverejnené 27.2.2019


 

Zimné vykurovacie obdobie

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE
Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zv ...viac...

Zverejnené 12.11.2018


 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka