Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Vybavuje:
Furindová Danica
tel.: 043/5891235
mail: ocuistebne@dkubin.sk

Obec Istebné ukladá od 1.1.2013  tieto miestne dane:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • daň za nevýherné hracie prístroje.

 

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.

DAŇ Z POZEMKOV

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhy orná pôda, chmeľnice, vinice ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.       (Istebné: Orná pôda- 0,1543 €/m²  , TTP –  0,0358€/m²  )

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku

       0,0863 €/m²  ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   (Istebné: stavebné pozemky 18,58 €/m²  záhrady, zastavané plochy a ostatné 1,85 €/m² )

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,5 % zo základu dane.

DAŇ ZO STAVIEB

Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

 • 0,05 €/ m²  stavby na bývanie a drobné stavby – ostáva základná sadzba
 • 0,05 €/m²  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
 • 0,30 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
 • 0,30 €/m² za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené, alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
 • 0,50 €/m² za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
 • 1,80 €/m²  za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
 • 0,35 €/m²  za ostatné stavby

 

DAŇ Z BYTOV

Ročná sadzba dane z bytov je 0,10 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

 • pozemky, na ktorých je cintorín,
 • močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa
 • pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
 • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
 

DAŇ ZA PSA

Sadzba dane je:

 • 10 eur na jedného psa a kalendárny rok umiestneného v rodinnom dome
 • 18 eur na jedného psa a kalendárny rok umiestneného v bytovom dome.

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 1,50 eura.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Základom dane je počet prenocovaní.

Od dane sú oslobodení:

 • osoba do 18 rokov veku
 • príbuzný v priamom rade a súrodenec prevádzkovateľa alebo jeho manželky /manžela/ a manželia týchto osôb a ich deti
 • deti v školách prírody a ich pedagogickí pracovníci
 • deti v letných táboroch /organizované skupiny/ a ich vedúci.

Sadzba dane je 0,50 €  na osobu a prenocovanie.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje (elektronické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

Sadzba dane je 40 €  za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

ktoré vzniknú na území obce, platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku:

 • 0,0457 EUR za osobu a kalendárny deň – 16,70 EUR / rok - subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber
 • pri množstvovom zbere - 0,023 EUR za liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej nádobe s objemom 110 l; 0,015 EUR za liter zmesového komunálneho odpadu pri zbernej nádobe s objemom 1100 l; 0,078 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 


 

Tlačivá - poplatok za komunálny odpad

Tlačivá - daň z nehnuteľností

Tlačivá - daň za psa

Tlačivá - daň za ubytovanie

Tlačivá - daň za užívanie verejného priestranstva

Tlačivá - daň za nevýherné hracie prístroje

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka